درماني براي خستگي مزمنماساژ درون آب يكي از پرطرفدارترين ماساژ‌هايي است كه توسط فشار آب و در داخل آب صورت مي‌گيرد.
ماساژ گيرنده براي دريافت اين ماساژ درون حوضچه‌اي از آب شناور مي‌ماند. در اين حالت تمامي عضلات و ماهيچه‌هاي او آرام، منبسط و شل است. در اين حالت فواره يا فواره‌هايي از آب فشارهاي متنوع سطح بدن او را ماساژ مي‌دهند.

ادامه خبر