تست هوش

تست هوش


باهوشا بیان، وقت ورزش مغزِ 😎

آیا شما میتوانید تنهـــــا با پرسیدن یک سؤال، تشخیص دهید که کدام راه به کدام شهر میرسد 🤔⁉️

پاسخ ؛ شهری که در آن زندگی میکنی در کدام سوی این 2راهی قرار دارد؟

اگه از راستگوها باشد، جهت شهر راستگویان را نشان میدهد و اگر از دروغگویان باشد، باز هم جهت شهر راستگویان را نشان میدهد
ادامه خبر

تست هوش

🤓تست سنجش IQ

اشتباه تصویر بالا در کجاست؟🤔

زمان یافتن =هوش شما

✅30ثانیه=نابغه
✅1دقیقه=باهوش
✅5 دقیقه=معمولی

جواب👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
1.دو رنــگ بــودن دیــوار
2.وصل نــبــودن تــلــفــن
3.اشــتــبــاه بــودن جــاے جــیــب در کت
4.بــســته بــودن چــشــم فــرد در حــالــے ڪ در حــال نــوشــتــنــه
5.خــودکـارقــرمــز اســت در حــالــے ڪ مــشـکی نــوشــتــه شــده
6.دکمــه هاے تــلــفــن ایــراد داره
7. کوتاه بودن کراوات
8. خودکار در جوهردان نیست
9. پنج آبان در کشور های با سال میلادی تعطیل است ولی این فرد در اداره مشغول کار است

ادامه خبر

تست هوش

اطلاعات عمومی

در کدام کشور ،مهندسان در هنگام فارغ التحصیلی حلقه آهنی دریافت می کنند؟


کدام حیوان است که چشم هایش از مغزش بزرگتر است؟


کشتی گیر قهاری که بعد از مصدومیت به خوانندگی رو آورد ؟


جوان ترین متخصص کامپیوتر تاریخ؟؟

جواب به ترتیب👇

کانادا . شترمرغ. مجتبی فغانی و جواد یساری . آیان کورشی

ادامه خبر